Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Eckes-Granini Finlandin normaalin toiminnan ei ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä ympäristö-, terveys- tai viihtyvyysriskejä toimipaikalla tai sen läheisyydessä. Normaalitoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia vesistöön, koska jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkostoon, eivätkä ne pääse puhdistamattomina Pansionlahteen. Suorasta toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan tai maaperään. Normaaliolosuhteissa toiminta ei aiheuta myöskään melua tai hajua.

Poikkeus- ja hätätilanteiden aiheuttamat ympäristövaarat on tunnistettu tehdasalueella. Yrityksessä on laadittu ohjeistus poikkeus- ja hätätilanteissa toimimiseen, esimerkiksi ohjeet palohälytyksen tai kemikaalivuodon sattuessa. Toiminnalle on laadittu myös pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on strateginen suunnitelma kiinteistön johtoa ja turvallisuusorganisaatiota varten ja sen tärkein lähtökohta on riskienarviointi, jota myös pelastuslainsäädäntö edellyttää. Ympäristöriskejä on arvioitu myös kriisinhallinta- ja toipumissuunnitelman osana, jonka tarkoituksena on määrittää kriisitilanne ja kuvata eri toimintojen kriisinhallintaan ja kriisistä toipumiseen liittyvät asiat ja vastuut EGFin:ssa.

Eckes-Granini Finlandin kiinteistössä turvallisuusorganisaatio on koottu kiinteistössä toimivien yritysten henkilöstöstä. Turvallisuus- ja suojelujohtajan tehtävänä on johtaa kiinteistön turvallisuutta sekä hallinnollisesti että operatiivisesti. Suojelujohtajan tehtävänä on normaalioloissa yhteistyössä suojeluvalvojien kanssa kiinnittää huomiotaan kiinteistön turvallisuusjärjestelyihin sekä tarvittaessa ilmoittaa havaitsemansa puutteet kiinteistön edustajalle. Onnettomuus- tai hälytystilanteessa suojelujohtajan tehtävä on johtaa suojeluvalvojien toimintaa ja toimia tilannejohtajana viranomaisten paikalle saapumiseen saakka. Suojeluvalvojien vastuulla on toimia ohjeiden ja koulutuksensa mukaisesti palohälytyksissä ja muissa häiriötilanteissa. Suojeluvalvojien ensisijainen tehtävä on varmistua siitä, että hälytystilanteessa rakennuksesta poistuminen sujuu suunnitellusti ja kaikki tiloissa olevat pääsevät turvallisesti poistumaan lähintä poistumisreittiä käyttäen. Kiinteistön turvallisuusorganisaatioon kuuluvat henkilöt saavat säännöllisesti koulutussuunnitelman mukaista koulutusta voidakseen toimia tehokkaasti tehtävissään. Palo- ja pelastusturvallisuuskoulutusta järjestetään kerran kolmessa vuodessa suojelujohtajalle. Suojeluvastaaville räätälöityä koulutusta tarpeen mukaan järjestetään kerran kolmessa vuodessa. Koko turvallisuusorganisaatio saa myös ensiapukoulutusta harjoituksineen sekä alkusammutuskoulutusta harjoituksineen kerran kolmessa vuodessa. Poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti ja niissä turvallisuusorganisaatio pääsee harjoittelemaan sovittuja toimintamalleja saaden palautteen toiminnastaan. Vuonna 2021 tehtiin yksi poistumisharjoitus, jonka todettiin sujuneen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on kehittää poistumisharjoitusten raportointia.

Kaikki turvallisuuhavainnot ja onnettomuudet dokumentoidaan ja käsitellään sekä tarvittaessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Vuonna 2021 ei raportoitu yhtään ympäristöaiheista onnettomuutta, mutta sisäisiä ympäristöön liittyviä turvallisuushavaintoja kirjattiin järjestelmään yksi kappale. Ulkona varastokontin ovisaranat pettivät ja ovi kaatui peroksidikontin päälle. Oven saranat korjattiin välittömänä toimenpiteenä ja tapauksesta ei muodostunut henkilö- tai ympäristövahinkoja.

Vuonna 2021 Eckes-Granini Finlandin toiminnasta aiheutui neljä lievää ympäristöpoikkeamaa, jotka liittyivät jäteveden pH-arvoon. Säännöllisesti tehtävissä analyyseissa helmikuun koontanäytteessä (keräysajankohta 15.2.-16.2.) pH:n havaittiin lievästi ylittäneen raja-arvon. Ympäristövastaavan tutkimuksissa syytä korkealle pH-arvolle ei kuitenkaan löytynyt ja havaittu poikkeama oli niin pieni, että mittausepävarmuuskin voi olla selittävänä tekijänä. Toukokuun koontanäytteessä (keräysajankohta 11.5.-12.5.) pH:n havaittiin alittavan raja-arvon. Todennäköisimmäksi syyksi epäiltiin kiinteistön vuokralaisen prosessilaitteiston tilapäisen vian olleen päällä samaan aikaan jätevesinäytteen keruun kanssa. Lokakuun koontanäytteen (keräysjakso 13.10.-14.10.) pH:n havaittiin myös alittavan raja-arvon ja selvityksen jälkeen tapaus yhdistettiin omaan pieneen määrään viemäriin joutunutta raaka-ainetta. Joulukuun koontanäytteen (keräysjakso 8.12.-9.12.) pH:n havaittiin taas alittaneen raja-arvon. Oma pH-online mittauksen tulos sijoittuu kuitenkin raja-arvojen sisälle. Vuokralainen ei ole onnistunut selvittämään takautuvasti poikkeavaa toimintaa prosesseissaan näyteanalyysin valmistuttua, sillä analyysitulokset valmistuvat noin kahden viikon viiveellä näytteenottohetkestä. Tällä hetkellä koko kiinteistön toimintoja tehoseurataan heti näytteenoton jälkeen poikkeamien havaitsemiseksi.