Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Toteutuma 2022

Ympäristöystävällisen energian käytön tehokkuuden lisääminen

Tavoite
Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide
1. Lähettämön ja korkeavaraston ilmastointikoneiden (4 kpl) sähkömoottoreiden taajuusmuuttajien asentaminen sähkön kulutuksen vähentämiseksi
2. Paineilmalaitteiston kosteudenpoiston tehostaminen koneiden ja laitteiden toimintavarmuuden parantamiseksi ja sähkön kulutuksen vähentämiseksi
3. Selvitystyön tekeminen päälauhteen hukkalämmön hyötykäytöstä kaukolämmön kulutuksen vähentämiseksi
Mittari
(kokonais-
tavoite)
1. Taajuusmuuttajat asennettu ja sähkön vuosikulutus vähentynyt 150 MWh
2. Paineilmakuivain asennettu ja sen toimivuus todennettu vuosihuollon yhteydessä
3. Säästölaskelmat laadittu
Vastuuhenkilö
Kiinteistöteknikko
Aikataulu
1. Q2 / 2022
2. Q3 / 2022
3. Q1 / 2022
Lähtötilanne
Käyttöhyödykkeiden kulutusta prosesseissa ja kiinteistössä optimoitava
Toteutuma
2022
1. Tavoitteen mukaiset taajuusmuuttajat asennettu.
2. Laitteisto asennettu, mutta käyttöönotto siirretty tammikuulle 2023. Järjestelmä tulee olemaan ennakkohuollon piirissä.
3. Päälauhteen hukkalämmön hyötykäytöstä tehty alustava selvitys. Selvitystyö laajentui kattamaan myös paineilmalaitteiden ja kylmäkoneiden lauhdutinlämmön talteenoton, jonka seurauksena projekti jatkuu vuonna 2023.
Tavoitteen
saavuttaminen
Tavoite osittain saavutettu, mutta projektit laajentuneet osittain ja jatkuvat vuonna 2023.
Tavoite
Veden kulutuksen vähentäminen
Toimenpide
Selvitystyön tekeminen kylmätuotannon suljetun jäähdytysvesikierron käyttöönottamiseksi
Mittari
(kokonaistavoite)
Selvitystyö laadittu ja dokumentoitu. Säästöpotentiaali analysoitu.
Vastuuhenkilö
Tuotantoinsinööri
Aikataulu
Q4 / 2022
Lähtötilanne
Veden kulutusta vähennettävä
Toteutuma 2022
Selvitystyö laadittu ja dokumentoitu suljetusta jäähdytysvesikierrosta. Seuraavaan vaiheeseen etenemistä arvioidaan, kun soveltuva kylmälähde on käytettävissä.
Tavoitteen
saavuttaminen
Tavoite saavutettu.


Kiertotalouden tehostaminen

Tavoite
 Tuotantohävikin vähentäminen
Toimenpide
1. Annosteluputkeen jääneen hedelmä-ja marjatäysmehutiivisteen talteenotto valmistettavan mehutuotteen joukkoon raaka-ainehävikin vähentämiseksi
2. Selvitystyön tekeminen mehupuolituotehävikin vähentämiseksi
Mittari
(kokonaistavoite)
1. Prosessiparannus käyttöönotettu automaatiopäivityksen myötä
2. Etenemissuunnitelma laadittu selvitystyön pohjalta
Vastuuhenkilö
Automaatioinsinööri
Aikataulu
1. Q2 / 2022
2. Q4 / 2022
Lähtötilanne
Tuotannon raaka-aine- ja mehupuolituotehävikkiä vähennettävä
Toteutuma 2022
1. Prosessiparannus käyttöönotettu automaatiopäivityksen myötä.
2. Tehty erilaisia selvityksiä, joiden pohjalta laadittu etenemissuunnitelma vuodelle 2023.
Tavoitteen
saavuttaminen
Tavoite saavutettu

Ilmastonsuojelun edistäminen

Tavoite
Ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentäminen
Toimenpide
Ympäristöystävällisten ajoneuvojen sähkölatausmahdollisuuksien lisääminen ilmastoneutraalin työmatkaliikenteen kehittämiseksi
Mittari
(kokonais-
tavoite)
Autojen sähkölatauspisteitä lisätty henkilökunta- sekä vieraspaikoille. Lukollinen pyöräkatos rakennettu sähköpyörien latausmahdollisuudella.
Vastuuhenkilö
Tuotantoinsinööri
Aikataulu
Q2 / 2022
Lähtötilanne
Ilmastoneutraalia työmatkaliikennettä kehitettävä
Toteutuma
2022
Tekninen toteutus tehty autojen sähkölatausmahdollisuuksille Q1 / 2022 aikana. Uusi lukollinen pyöräkatos kevyen liikenteen sähkökulkuneuvojen latausmahdollisuudella otettu käyttöön Q2 / 2022 aikana.
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite saavutettu

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite
Vastuullisuus, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä
Toimenpide
1. Henkilöstön kouluttaminen ilmastonsuojeluun liittyen ympäristötietoisuuden lisäämiseksi
2. Yrityksen vastuullisuusuutisista viestiminen yrityksen henkilöstölle
Mittari
(kokonais-
tavoite)
1. Ympäristötietoisuus lisääntynyt koulutuksen jälkeen
2. Avainlipusta, Ainutlaatuinen Saaristomeri -hankkeesta, Marli Sporttistipendistä ja Team Rynkeby God Morgon -hyväntekeväisyydestä viestitty näyttötauluilla, intranetissä ja henkilöstölehdessä
Vastuuhenkilö
1. Ympäristöinsinööri
2. Viestintäpäällikkö
Aikataulu
1. Q2 / 2022
2. 2022
Lähtötilanne
Sisäistä vastuullisuus- ja ympäristöviestintää lisättävä
Toteutuma
2022
1. Ilmastonsuojelua koulutettu henkilöstölle. Saadun palautteen perusteella 77 % koki ympäristötietoisuutensa lisääntyneen vähän/jonkin verran ja 19 % paljon/erittäin paljon.
2. Tavoitteeseen kirjatuista aiheista viestitty kattavasti näyttötauluilla, intranetissä ja henkilöstölehdessä. Näiden lisäksi viestitty myös muista ajankohtaisista vastuullisuus-, energia- ja ympäristöaiheista sisäisesti.
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite saavutettu
Tavoite
Vastuullisuus- ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle 
Toimenpide
Yrityksen vastuullisuusuutisista viestiminen yrityksen sosiaalisen median kanavillaYrityksen vastuullisuusuutisista viestiminen yrityksen sosiaalisen median kanavilla
Mittari
(kokonais-
tavoite)
1. Avainlipusta viestitty
-Brändin uudella Instagram-tilillä sitoutumisen seuranta Avainlippuun liittyvissä julkaisuissa
-Yrityksen LinkedIn-tilillä 2 julkaisua, engagement rate* ka. vähintään 7 %
2. Ainutlaatuinen Saaristomeri -hankkeesta viestitty
-Yrityksen LinkedIn-tilillä 2 julkaisua, engagement rate* ka. vähintään 7 %
3. Marli Sporttistipendin hakijamäärää seurattu ja kasvatettu 30 % vuoden 2022 aikana verrattuna vuoteen 2021
4. Team Rynkeby God Morgon-hyväntekeväisyydestä viestitty
-Yrityksen LinkedIn-tilillä 3 julkaisua, engagement rate* ka. vähintään 7 %

* engagement rate = (klikkaukset+reaktiot+kommentit+jaot+uudet seuraajat) / näyttökerrat
Vastuuhenkilö
Viestintäpäällikkö
Aikataulu
2022
Lähtötilanne
Ulkoista viestintää vastuullisuushankkeista lisättävä
Toteutuma
2022
1. Brändin Instagram-tilillä yhteensä 5 Avainlippu aiheista julkaisua --> Tykkäykset 3558 kpl; 749 kpl; 49 kpl; 210 kpl; 48 kpl.
4 kpl LinkedIn julkaisua ko. aiheesta (engagement rate 5,61 %; 7,83 %; 7,54 %; 6,87 %) --> Julkaisuja tehtiin enemmän tavoitteeseen nähden ja niistä kaksi ylitti tavoitellun engagement rate -luvun.
2. Ei LinkedIn julkaisuja ko. aiheesta. Hankkeen puolelta ei uutta viestittävää vuonna 2022. Hanke vahvasti esillä yrityksen verkkosivulla ja asiakaspresentaatioissa.
3. Marli Sporttistipendien hakijamäärät nousseet vuodesta 2021 (777 kpl) vuoteen 2022 (1366 kpl) --> kasvua 75,8 %
4. Ei LinkedIn julkaisuja ko. aiheesta. God Morgon Finlandin Facebook -tilillä julkaisuja 4 kpl ja Instagram-tilillä 5 kpl.

(Sosiaaliseen mediaan liittyvät sitoutuneisuuden mittarit tarkastettu 4.1.2023)
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite osittain saavutettu. Vaikka julkaisumääriin ei tavoiteasetantaan kuvatusti ylletty yrityksen LinkedIn -tilillä, tehtiin siellä lukuisia vastuullisuusaiheisia jukaisuja (aiheina mm. Marli Sporttistipendi, Hyvä Yritys -hankkeeseen liittyminen, Avainlippu, Suomen vastuullisin tuote -kilpailun ehdokkuus, puiden istutus -hankkeeseen osallistuminen, Astetta Alemmas -kampanjaan osallistuminen, täysmehun terveysvaikutukset). Ulkoista viestintää jaettu myös muille kanaville tapauskohtaisesti (mm. yrityksen verkkosivut, asiakaspresentaatiot, brändien Facebook ja Instagram -tilit).

Tavoitteet 2023

Ympäristöystävällisen energian käytön tehokkuuden lisääminen

Tavoite
Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide
1. Valmistustilojen ilmastointikoneiden (5 kpl) sähkömoottoreiden taajuusmuuttajien asentaminen sähkön kulutuksen vähentämiseksi
2. Suunnitelman tekeminen talteen otetun hukkalämmön saattamisesta kaukolämpöverkkoon kaukolämmön kulutuksen vähentämiseksi
Mittari
(kokonais-
tavoite)
1. Taajuusmuuttajat asennettu ja sähkön vuosikulutus vähentynyt 220 MWh
2. Suunnitelma tehty
Vastuuhenkilö
Kiinteistöteknikko
Aikataulu
1. Q3 / 2023
2. Q3 / 2023
Tavoite
Veden kulutuksen vähentäminen
Toimenpide
Selvitystyön tekeminen kiinteistön pesupisteiden veden kulutuksen vähentämiseksi
Mittari
(kokonais-
tavoite)
Selvitystyö tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa. Eri kohteiden ratkaisuehdotukset dokumentoitu.
Vastuuhenkilö
Kiinteistöteknikko
Aikataulu
Q1 / 2023

Kiertotalouden tehostaminen

Tavoite
 Tuotantohävikin vähentäminen
Toimenpide
1. Prosessipesujen optimointitarpeen selvittäminen ja dokumentointi pesukemikaalien käyttömäärän ja jäteveden muodostumisen vähentämiseksi
2. Mehu- ja vesityöntöjen tarkastaminen ja optimointi mehupuolituote- ja vesihävikin vähentämiseksi
Mittari
(kokonais-
tavoite)
1. Optimointitarve selvitetty ja dokumentoitu
2. Mehu- ja vesityönnöistä 70 % tarkastettu ja tarvittaessa optimoitu. Mehupuolituote- ja raaka-ainehävikkitrendi-% kääntynyt laskuun.
Vastuuhenkilö
Automaatioinsinööri
Aikataulu
2023

Ilmastonsuojelun edistäminen

Tavoite
Ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentäminen
Toimenpide
1. Kylmätuotteiden varastoinnin ja logistiikan siirto ilmastoystävällisempään vaihtoehtoon päästöjen vähentämiseksi
2. Pyöräilykampanjan järjestäminen yrityksen henkilöstölle ilmastoneutraalin työmatkaliikenteen kehittämiseksi
3. Vähäpäästöisemmän ajoneuvokannan määrän lisääminen päästöjen vähentämiseksi
Mittari
(kokonais-
tavoite)
1. Varastointi siirretty ilmastoystävällisemmälle toimijalle ja lähemmäksi Eckes-Granini Finlandin tuotantolaitosta
2. Pyöräilykampanja järjestetty pyöräilykauden aikana
3. Ajoneuvokantaa uusittu vähäpäästöisempään suuntaan
Vastuuhenkilö
1. Logistiikkapäällikkö
2. Henkilöstöpäällikkö
3. Talousjohtaja
Aikataulu
1. Q1 / 2023
2. Q2 / 2023
3. 2023

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite
Vastuullisuus-, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä
Toimenpide
1. Yrityksen henkilöstölle vastuullisuuspäivän toteuttaminen aiheena saaristomeren ja lähiympäristön suojelu ympäristötietoisuuden lisäämiseksi
2. Henkilöstön kesän pyöräilykampanjasta ja pyöräilyn positiivisista ilmastovaikutuksista viestiminen ympäristö- ja vastuullisuustietoisuuden lisäämiseksi
Mittari
(kokonais-
tavoite)
1. Vastuullisuuspäivä toteutettu
2. Sisäistä viestintää tehty aiheesta useaan otteeseen
Vastuuhenkilö
1. Henkilöstöpäällikkö
2. Ympäristöinsinööri
Aikataulu
1. Q3 / 2023
2. Q3 / 2023
Tavoite
Vastuullisuus - ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide
1. SUP-direktiivin mukaisesta korkista viestiminen sidosryhmien vastuullisuustietoisuuden lisäämiseksi
2. Yrityksen vastuullisuustekojen (mm Team Rynkeby -hyväntekeväisyys, Marli Sporttistipendi, Ainutlatuinen Saaristomeri -hanke, Avainlippu, Sydänmerkki, sokerinvähennys) säännöllinen viestiminen sidosryhmien vastuullisuustietoisuuden lisäämiseksi
Mittari
(kokonais-
tavoite)
1. Viestintää SUP-korkista toteutettu pakkauksessa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla
2. Yrityksen vastuullisuusteoista viestitty. Yrityksen LinkedIn-tilillä 10 julkaisua, engagement rate* ka. vähintään 7 %
* engagement rate = (klikkaukset+reaktiot+kommentit+jaot+uudet seuraajat) / näyttökerrat
Vastuuhenkilö
Viestintäpäällikkö
Aikataulu
2023