Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Toteutuma 2021

Ympäristöystävällisen energian käytön tehokkuuden lisääminen

Tavoite
Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide
1. Paineilmavuotojen havaitseminen ja korjaaminen
2. Sokeritankkien lämmitys lauhteen hukkalämmöllä
Mittari (kokonaistavoite)
1. Seurantamenetelmä otettu käyttöön ohjeistuksineen. Havaittujen paineilmavuotojen määrän seuranta. Havaitut paineilmavuodot korjattu.
2. Sokeritankkien lämmitys vaihdettu suorahöyrystä hönkähöyryyn. Höyryenergian optimoinnin energiansäästötavoite vuositasolla 19 MWh.
Vastuuhenkilö
1. Prosessi-insinööri
2. Kiinteistöteknikko
Aikataulu
1. 2021
2. Q1 / 2021
Lähtötilanne
Käyttöhyödykkeiden kulutusta prosesseissa optimoitava
Toteutuma 2021
1. Paineilmavuotojen seurantamenetelmä laadittiin, ohjeistettiin ja käyttöönotettiin heti alkuvuonna 2021. Systemaattisen paineilmavuotoseurannan johdosta löydettiin 46 paineilmavuotoa, jotka korjattiin.
2. Sokeritankkien lämmitys vaihdettiin suorahöyrystä hönkähöyryyn Q1 / 2021 aikana
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite saavutettu
Tavoite
Kylmätuotannon veden kulutuksen vähentäminen
Toimenpide
Selvitystyön tekeminen kaukokylmän käyttöönotolle
Mittari
(kokonaistavoite)
Suunnitelma laadittu kaukokylmän käyttöönotolle
Vastuuhenkilö
Prosessi-insinööri
Aikataulu
2021
Lähtötilanne
Veden kulutusta vähennettävä
Toteutuma 2021
Kaukokylmän osalta tehty selvitystyö ei johtanut sunnitteluvaiheeseen. Projektia ei pystytty käynnistämään johtuen Artukaisten teollisuusalueen yritysten vähäisestä yhteisestä kiinnostuksesta kaukokylmää kohtaan.
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite ei saavutettu


Kiertotalouden tehostaminen

Tavoite
 Ympäristöystävällisempien pakkausmateriaalien käyttöosuuden lisääminen
Toimenpide
Muovin määrän vähentäminen kuluttajapakkauksissa ja uusiomuovin osuuden lisääminen myyntiyksiköissä
Mittari
(kokonaistavoite)
Elopak Sensen pakkausten korkit vaihdettu pienempiin kasvipohjaisiin muovikorkkeihin. Paperipilli korvannut muovipillin annospakkauksissa. Tasokalvot vaihtuneet kierrätetystä muovista valmistettuun materiaaliin.
Vastuuhenkilö
Osto- ja logistiikkapäällikkö
Aikataulu
Q1 / 2021
Lähtötilanne
Muovin pakkausmateriaalikäyttöä optimoitava
Toteutuma 2021
Elopak Sensen pakkausten korkit vaihdettiin pienempiin kasvipohjaisiin muovikorkkeihin ja muovipillli korvattiin annospakkauksissa paperipillillä Q1 / 2021 aikana. Neitseellisten tasokalvojen tilalle käyttöönoteut kalvot kierrätysmateriaalista eivät epätasalaatuisuutensa vuoksi toimineet lavankäärintäkoneilla, joten lähdettiin selvittämään muita korvaavia vaihtoehtoja (esim. paperi).
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite osittain saavutettu, sillä selvitystyötä muovisten tasokalvojen korvaamiseksi jatketaan edelleen vuonna 2022.

Ilmastonsuojelun edistäminen

Tavoite
Ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentäminen
Toimenpide
Ohjataan käyttämään ympäristöystävällisempiä polttoaineita yrityksen omistamissa ajoneuvoissa
Mittari
(kokonaistavoite)
Ympäristöystävällisempien polttoainelitrojen käyttöosuuden (%) kolminkertaistaminen vuoden 2020 lukemasta (5 % --> 15 %)
Vastuuhenkilö
Talousjohtaja
Aikataulu
2021
Lähtötilanne
Ympäristöystävällisempien polttoaineiden käyttöä lisättävä
Toteutuma 2021
Yrityksen omistamissa ajoneuvoissa uusiutuvan dieselin käytön suosimisesta muistutettiin säännöllisin väliajoin. Lisättiin Q3 aikana ohjeistukset yrityksen kahden pakettiauton tankkaamisesta vain uusiutuvalla dieselillä. Uusiutuvan dieselin käyttöosuus saatiin nostettua jälkimmäisellä vuosipuoliskolla yli 16 %:iin.
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite saavutettu

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite
Vastuullisuus, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä
Toimenpide
1. Koulutetaan päivitetty ympäristöraportti henkilöstölle ja kartoitetaan parannusehdotukset
2. Vastuullisuusohjelman kuuden osa-alueen hankkeiden säännöllinen viestiminen henkilöstölle
Mittari
(kokonaistavoite)
1. Henkilöstö koulutettu ja parannusehdotukset analysoitu
2. Näyttötaululla ja Juicenetissä 4x vuodessa sekä joka Mehukkaassa vastuullisuuskatsaus
Vastuuhenkilö
1. Ympäristöinsinööri
2. Viestintäpäällikkö
Aikataulu
1. Q3 / 2021
2. 2021
Lähtötilanne
Sisäistä vastuullisuus- ja ympäristöviestintää lisättävä
Toteutuma 2021
1. Päivitetty EMAS-ympäristöselonteko koulutettiin henkilöstölle. Saatu palaute ympäristöraportista oli hyvä.
2. Vastuullisuusohjelman osa-alueiden tilannekatsaukset laadittiin kvartaaleittain ja niistä viestittiin sisäisesti näyttötauluilla ja intranetissä. Molemmissa vuoden aikana julkaistuissa henkilöstölehdissä oli mukana vastuullisuuskatsaus.
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite saavutettu
Tavoite
Vastuullisuus- ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle 
Toimenpide
1. Vastuullisuusviestinnän lisääminen Marli Natur -kuluttajapakkauksiin
2. Ilmastoneutraalista yrityksestä viestiminen
3. LinkedIn yrityssivulla viestiminen
4. Marli Sporttistipendin hakijamäärän kasvattaminen
Mittari
(kokonaistavoite)
1. Internetsivujen vastuullisuusosion kävijämäärän seuraaminen ja kasvattaminen 20 % vuoden 2021 aikana verrattuna vuoteen 2020.
2. Kävijämäärätavoite uudella Ilmastoneutraali yritys -sivulla 800 kpl vuodessa
3. Vastuullisuusviestien julkaisujen tavoitemäärä vuodessa 12 kpl. Kyseisten vastuullisuusviestien tavoite katselukerroille 350 kpl per julkaisu.
4. Marli Sporttistipendin hakijamäärän seuraaminen ja kasvattaminen 20 % vuoden 2021 aikana verrattuna vuoteen 2020
Vastuuhenkilö
1. Tuoteryhmäpäällikkö
2.-4. Viestintäpäällikkö
Aikataulu
2021
Lähtötilanne
Ulkoista viestintää vastuullisuushankkeista lisättävä
Toteutuma 2021
1. Vastuullisuusosion kävijämäärä kasvoi 3,4 % vuodesta 2020 vuoteen 2021
2. Kävijöitä ilmastoneutraali yritys -alasivulla oli 156 kpl
3. Vastuullisuusaiheisia julkaisuja tehtiin yrityksen LinkedIn-kanavalle 26 kpl ja näiden julkaisujen katselukertojen keskiarvo oli 2674 kpl per julkaisu
4. Marli Sporttistipendi hakijamäärät kasvoivat 200 % vuodesta 2020 vuoteen 2021
Tavoitteen saavuttaminen
Tavoite osittain saavutettu, sillä verkkosivujen kävijämääräseurannassa on ollut haasteita vastuullisuusosion päivityksen vuoksi. 

Tavoitteet 2022

Ympäristöystävällisen energian käytön tehokkuuden lisääminen

Tavoite
Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide
1. Lähettämön ja korkeavaraston ilmastointikoneiden (4 kpl) sähkömoottoreiden taajuusmuuttajien asentaminen sähkön kulutuksen vähentämiseksi
2. Paineilmalaitteiston kosteudenpoiston tehostaminen koneiden ja laitteiden toimintavarmuuden parantamiseksi ja sähkön kulutuksen vähentämiseksi
3. Selvitystyön tekeminen päälauhteen hukkalämmön hyötykäytöstä kaukolämmön kulutuksen vähentämiseksi
Mittari
(kokonaistavoite)
1. Taajuusmuuttajat asennettu ja sähkön vuosikulutus vähentynyt 150 MWh
2. Paineilmakuivain asennettu ja sen toimivuus todennettu vuosihuollon yhteydessä
3. Säästölaskelmat laadittu
Vastuuhenkilö
Kiinteistöteknikko
Aikataulu
1. Q2 / 2022
2. Q3 / 2022
3. Q1 / 2022
Tavoite
Veden kulutuksen vähentäminen                                                                                                                                          
Toimenpide
Selvitystyön tekeminen kylmätuotannon suljetun jäähdytysvesikierron käyttöönottamiseksi
Mittari
(kokonaistavoite)
Selvitystyö laadittu ja dokumentoitu. Säästöpotentiaali analysoitu.
Vastuuhenkilö
Tuotantoinsinööri
Aikataulu
Q4 / 2022

Kiertotalouden tehostaminen

Tavoite
 Tuotantohävikin vähentäminen
Toimenpide
1. Annosteluputkeen jääneen hedelmä-ja marjatäysmehutiivisteen talteenotto valmistettavan mehutuotteen joukkoon raaka-ainehävikin vähentämiseksi
2. Selvitystyön tekeminen mehupuolituotehävikin vähentämiseksi
Mittari
(kokonaistavoite)
1. Prosessiparannus käyttöönotettu automaatiopäivityksen myötä
2. Etenemissuunnitelma laadittu selvitystyön pohjalta
Vastuuhenkilö
Automaatioinsinööri
Aikataulu
1. Q2 / 2022
2. Q4 / 2022

Ilmastonsuojelun edistäminen

Tavoite
Ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentäminen
Toimenpide
Ympäristöystävällisten ajoneuvojen sähkölatausmahdollisuuksien lisääminen ilmastoneutraalin työmatkaliikenteen kehittämiseksi
Mittari
(kokonaistavoite)
Autojen sähkölatauspisteitä lisätty henkilökunta- sekä vieraspaikoille. Lukollinen pyöräkatos rakennettu sähköpyörien latausmahdollisuudella.
Vastuuhenkilö
Tuotantoinsinööri
Aikataulu
Q2 / 2022

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite
Vastuullisuus-, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä                                                                                               
Toimenpide
1. Henkilöstön kouluttaminen ilmastonsuojeluun liittyen ympäristötietoisuuden lisäämiseksi
2. Yrityksen vastuullisuusuutisista viestiminen yrityksen henkilöstölle
Mittari
(kokonaistavoite)
1. Ympäristötietoisuus lisääntynyt koulutuksen jälkeen
2. Avainlipusta, Ainutlaatuinen Saaristomeri -hankkeesta, Marli Sporttistipendistä ja Team Rynkeby God Morgon-hyväntekeväisyydestä viestitty näyttötauluilla, Juicenetissa, Mehukkaassa
Vastuuhenkilö
1. Ympäristöinsinööri
2. Viestintäpäällikkö
Aikataulu
1. Q2 / 2022
2. 2022
Tavoite
Vastuullisuus - ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide
Yrityksen vastuullisuusuutisista viestiminen yrityksen sosiaalisen median kanavilla
Mittari
(kokonaistavoite)
1. Avainlipusta viestitty
-Brändin uudella Instagram-tilillä sitoutumisen seuranta Avainlippuun liittyvissä julkaisuissa
-Yrityksen LinkedIn-tilillä 2 julkaisua, engagement rate* ka. vähintään 7 %
2. Ainutlaatuinen Saaristomeri -hankkeesta viestitty
-Yrityksen LinkedIn-tilillä 2 julkaisua, engagement rate* ka. vähintään 7 %
3. Marli Sporttistipendin hakijamäärää seurattu ja kasvatettu 30 % vuoden 2022 aikana verrattuna vuoteen 2021
4. TeamRynkeby God Morgon-hyväntekeväisyydestä viestitty
-Yrityksen LinkedIn-tilillä 3 julkaisua, engagement rate* ka. vähintään 7 %

* engagement rate = (klikkaukset+reaktiot+kommentit+jaot+uudet seuraajat) / näyttökerrat
Vastuuhenkilö
Viestintäpäällikkö
Aikataulu
2022