Ympäristönäkökohdat

Seuraava kuvaus esittelee merkittävät välittömät ja välilliset ympäristönäkökohdat, joilla on tärkeä rooli Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmässä. Ympäristönäkökohtien ajantasaisuus tarkastetaan ja päivitetään vuosittain ja aina muutosten yhteydessä. Näkökohdista johtuvat ympäristövaikutukset voivat olla joko haitallisia tai hyödyllisiä, suoria tai epäsuoria, normaalista tai epänormaalista toiminnasta johtuvia. Ympäristövaikutuksen riskin tai mahdollisuuden suuruus arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden ja seurauksen vakavuuden/hyödyn kertoimena. Ympäristönäkökohdat, joiden riski-/hyötyluku poikkeaa nollasta eniten, luetaan merkittävimmiksi ja ne otetaan huomioon luotaessa ympäristötavoitteita.

Käyttöhyödykkeet

Sähkö, höyry, kaukolämpö ja vesi hankitaan lähialueiden palveluntuottajilta. Käyttöhyödykkeiden kulutuksen seuranta on jatkuvaa ja muutoksiin kulutuksessa reagoidaan nopeasti. Yritys käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa ja osaamista, jotta tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Lisäksi olemme mukana vapaaehtoisessa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä.

Prosessilaajennuksen takia käyttöhyödykkeiden kulutus on noussut viime vuosina. Olemme kuitenkin havainneet uusia hyviä mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta, mm. kylmäketjuun valmistettavien tuotteiden jäähdyttämiseen käytettävän veden käytön optimointi. Näitä parannuksia toteutetaan esimerkiksi osana energiatehokkuussopimuksen toimenpiteitä.

Jätteet

Jätteet lajitellaan tehdasalueella koko henkilökunnan ja myös ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Lajiteltavia jätejakeita ovat nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, vaaralliset jätteet ja sekajäte.

Yrityksemme kaikilla ympäristöhuollon toimijoilla on voimassa oleva ympäristölupa. Ympäristövastaava seuraa jatkuvasti jätemääriä ja raportoi niistä. Loppusijoitettavan jätteen määrää pyritään minimoimaan kehittämällä eri jätejakeiden kierrätystä ja tehostamalla henkilöstön koulutusta kierrätysasioissa. Positiivisen kehityksen tuloksena vuonna 2018 jätteiden hyötykäyttöaste nousi 100 %:iin ja tämän seurauksena seuraavana kehitysaskeleena on keskitytty kierrätysasteen parannustoimiin. Tuotekehitys- ja ostotoiminnot ottavat jatkuvasti huomioon käytettävien materiaalien ympäristöystävällisyyden ja kierrätysmahdollisuudet.

Jätteet

Logistiikan päästöt

Yrityksellä ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan kuljetuksiin käytetään ulkopuolisia yrityksiä. Kuljetusliikkeiden valinnassa pyritään huomioimaan kuljetuskaluston ympäristöystävällisyys. Logistiikassa pyritään optimaaliseen kuormansuunnitteluun ja täysiin kuormiin. Yrityksen sisäisiin kuljetuksiin käytetään sähkötrukkeja. Yrityksen omaa ajoneuvokantaa uusittaessa suositaan ilmastonsuojelullisesta näkökulmasta ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.


Kooste merkittävistä ympäristönäkökohdista

 Toiminto
Ympäristönäkökohta
 Ympäristövaikutus
Välittömät
MehunvalmistusVeden kulutusLuonnonvarojen hupeneminen
Pakkaamon laitteetEnergiankulutusLuonnonvarojen hupeneminen

KylmätuotantoEnergiankulutusLuonnonvarojen hupeneminen
Välitön/välillinen
JätehuoltoTuotettujen jätteiden jatkokäsittely (kierrätyskelpoiset jätteet)Luonnonvarojen säästäminen
Ilmaston suojeluMuodostuneiden kasvihuonekaasujen vähentäminen ja kumoaminenIlmaston lämpenemisen hidastaminen, luonnonvarojen säästäminen
Välilliset
Saapuvien pakkausmateriaalien, apuaineiden, raaka-aineiden ja tuontituotteiden logistiikka (meri-, maantie- ja rautatiekuljetukset)Päästöt ilmaan, fossiilisten polttoaineiden kulutusIlmaston lämpeneminen, uusiutumattomien luonnonvarojen hupeneminen
Energiantuotanto (ulkoinen)Höyryn valmistukseen käytettävän polttoaineen ympäristöystävällisyysLuonnonvarojen säästäminen