Kuluttajapalveluprosessin henkilörekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

Rekisterinpitäjä

Eckes-Granini Finland Oy Ab
y-tunnus: 1592088-9
Pansiontie 47 b
20101 Turku

Tietosuojavastaava

Eckes-Granini Finland Oy Ab on osa Eckes-Granini Group GmbH -konsernia. Konserniyhtiöiden yhteinen tietosuojavastaava:
Stephan Schmidt
(yksityisyys@eckes-granini.com)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nina Lindén
(nina.linden@eckes-granini.com)

Rekisterin nimi

Eckes-Granini Finland Oy Ab:n kuluttajapalveluprosessin henkilörekisteri

1. Kuluttajapalveluprosessin henkilörekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kuluttajapalveluprosessin henkilörekisterin tarkoitus on kuluttajapalautteisiin vastaaminen, palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, tietojen tilastointi ja tutkimus, sekä mahdollisiin reklamaatioihin ja vaatimuksiin vastaaminen. Elintarvikevalmistajana vastaamme valmistamiemme ja tai markkinoimiemme tuotteiden laadusta. Osana kuluttajavastuuta käsittelemme saapuneita tuotepalautteita ja reklamaatioita. Yhteyttä ottavalta kuluttajalta pyydetään suostumus henkilötietojen tallentamiseen.

Kuluttaja voi ottaa yhteyttä yritykseen Eckes-Granini Finland Oy Ab:n internetsivustolla, jossa kerätään tietoja tuotteiden ja toiminnan kehittämiseksi. Verkkosivuilla ja –palveluissa Eckes-Granini Finland Oy käyttää evästeitä (cookies), jos hyväksyt selaimessa erikseen niiden käytön. Evästeiden tarkoituksena on parantaa verkkosivuston käyttäjäkokemusta ja mahdollistaa palveluiden käyttöä. Lisäksi joitakin evästeitä voidaan käyttää verkkosivuston käytön analysoimiseen ja seurantaan palveluiden kehittämiseksi. Sinulla on mahdollisuus poistaa evästeet käytöstä sekä estää kaikki evästeet selaimellasi tai laitteellasi seuraamalla internetsivuston ohjeistusta.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus eikä sopimuksen tekemisen edellytys, eikä tietoja ole pakko toimittaa. Kuluttajapalautteen käsittely edellyttää henkilötietojen keräämistä, mikäli yhteydenottaja haluaa vastineen palautteeseensa.

Kerättyjä tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä automaattisen tietojenkäsittelyn keinoin tehtävään profilointiin tai päätöksentekoon lukuunottamatta tilannetta, jossa olet etukäteen hyväksynyt evästeiden käytön, sekä suoramarkkinoinnin osalta nimenomaisesti hyväksynyt tietojesi käytön tuohon tarkoitukseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön antama nimenomainen suostumus ja / tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (liiketoiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen) henkilötietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, joten käsittely ei ole rekisteröidyn perusoikeuksien vastaista.

2. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään kuluttajan perustiedot (nimi, kotiosoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) sekä yhteydenoton syy.

Mikäli olet hyväksynyt evästeiden käytön yritysten verkkosivustoilla tai –palvelussa, edellä mainittujen tietojen lisäksi voimme kerätä verkkosivujemme ja –palvelujemme osalta seuraavaa tietoa:

3. Kerättävien henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään yhteydenoton tekijöiltä. Kuluttajapalveluprosessiin yhteydenotto saapuu puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse, nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tai tuotuna yrityksen toimipisteeseen.

Verkkosivustolla tai –palveluissamme tietoja kerätään sivustoilla vierailijoiden liikkeiden mukaan myös evästeiden avulla, mikäli rekisteröity on hyväksynyt evästeiden käytön.

4. Kerättävien henkilötietojen luovutukset ulkopuolisille tai EU:n / ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään Eckes-Granini Finland Oy Ab:n tai samaan konserniin kuuluvien yritysten sisällä. Tietoja voidaan luovuttaa Suomessa sijaitseville ulkopuolisille palveluntarjoajille esimerkiksi vakuutusasioiden selvittelyyn, reklamaatioon tai oikeusvaateeseen vastaamisen edellyttämissä tilanteissa.

Myös verkkosivustolla tai –palveluissamme evästeiden avulla kerättäviä tietoja käsitellään Eckes-Granini Group Gmbh -konsernin sisällä. Lisäksi verkkosivustolla käytössä oleva Google Analytics kerää tietoja käyttäjästä myös omilla evästeillään. Google Analytics –palvelu ei kuitenkaan pysty yhdistämään keräämäänsä dataa yksittäiseen henkilöön.

Mikäli ulkopuolisia palveluntarjoajia tai alihankkijoita käytetään, heidän kanssaan on tehty sopimukset siitä, että he käyttävät tietoja ainoastaan Eckes-Granini Finland Oy Ab:n määräämiin käyttötarkoituksiin.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Joissain tapauksissa käyttämämme ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat sijaita ja/tai käsitellä keräämiämme henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa. Tällöin varmistamme henkilötietojen kansainvälisten siirtojen oikeudelliset perusteet Privacy Shield –järjestelyn tai EU:n mallipykälien mukaisesti tai varmistaen muutoin, että EU:n tietosuoja-asetuksen kaikki edellytykset tietojen siirrolle sekä käsittelylle kolmansissa maissa täyttyvät.

5. Kerättävien henkilötietojen säilytysajat

Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuaan tästä tiedon. Muutoin rekisterinpitäjä säilyttää rekisteriin tallennettuja henkilötietoja, kunnes niitä ei enää tarvita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn rekisterin tarkoituksen täyttämisen vuoksi. Kuluttajapalveluprosessiin liittyviä henkilötietoja säilytetään kuitenkin enintään 18 kuukautta poislukien tilanteet, joissa tietojen säilyttämiseen kauemmin on rekisterin tarkoituksen kannalta perusteltu syy kuten asiakaspalautteessa esitetyn palautteen selvittäminen, vaatimukseen vastaaminen tai muu lakiin perustuva syy.

Verkkosivustolla tai –palveluissamme evästeiden avulla kerättyjen henkilötietojen osalta poistamme tiedot myös 18 kuukauden kuluessa tietojen keräämisestä, tai tätä lyhyemmässä ajassa, kun tietojen käsittelyn ilmoitettu käyttötarkoitus on päättynyt.

6. Turvatoimet ja menettelyt kerättävien henkilötietojen suojaamiseksi

Rekisteriä säilytetään a) sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin, ja / tai b) manuaalisessa muodossa lukitussa tilassa.

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu ja henkilötietoihin pääsy on sallittu ainoastaan nimetyille valtuutetuille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja/tai henkilötietojen käsittely. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn. He ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, jossa he ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaista tietoturvaa ja tietosuoja-asetuksen mukaisia periaatteita.

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, joissa ne ovat sitoutuneet noudattamaan Eckes-Granini Finland Oy Ab:n henkilötietosuojakäytänteitä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.

7. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, kun käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Tarkastuspyynnön toteuttamisesta peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

8. Kerättyjen henkilötietojen käsittelyn kieltäminen, rajoittaminen ja vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä peruutuksen ja/tai vastustuksen vaikuttamatta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselos-teen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

9. Kenelle voin valittaa henkilötietojeni käsittelystä?

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

10. Muutokset tietosuojaselosteessa

Eckes-Granini Finland Oy Ab kehittää jatkuvasti henkilötietosuojakäytäntöjään muuttu-van lainsäädännön ja uusien tarpeiden myötä. Ajantasainen versio kuluttajapalvelupro-sessin henkilötietojen tietosuojaselosteesta ja informointiasiakirjasta löytyy aina verk-kosivultamme osoitteesta: www.eckes-granini.fi.

Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. OK